Fundats

Fundatsen for Duebrødre Kloster (fond)  som vedtaget ved stiftelsens bestyrelse den 16. november 2006 og stadfæstet af Civilstyrelsen den 2. maj 2007

§ 1.

Fonden, der er en sammenlægning af stiftelserne. Duebrødre Kloster, Søren Olsens Hospital og Meyercrones stiftelse benævnes Duebrødre Kloster.

Stk, 2 Stiftelsen har hjemsted i Roskilde kommune,

§2.

Stiftelsens formål er at stille boliger til rådighed for personer, der har behov for at have de betryggende forhold, og som ønsker at indgå i det fællesskab, som bolig i stiftelsen medfører,

§3.

I Stiftelsen kan normalt kun optages personer, der er fyldt 50 år, men ikke 75 år. Ansøgerne skal have bopæl i Roskilde stift. Bolig i stiftelsens bygning  Provstestræde 1 (Duebrødrehus) er dog forbeholdt personer bosat i Roskilde Kommune.

Personer, der på grund af mange års bopæl i Roskilde stft, henholdsvis Roskilde Kommune, har en særlig tilknytning til Roskilde Stift, henholdsvis Roskilde Kommune, kan dog optages i stiftelsen, hvis de kun har haft bopæl andetsteds en kortere tid.

Stk. 2. Der kan ikke optages personer, som på grund af legemlig eller psykisk sygdom ikke skønnes egnet til at bo i stiftelsen.

Stk. 3. Der kan optages såvel enlige som par, der er gift eller lever i ægteskabslignende forhold. Ved optagelse af par skal begge opfylde betingelserne for optagelse.

§4.

Optagelse i stiftelsen sker efter ansøgning, der skal indeholde de oplysninger, Bestyrelsen finder nødvendige til at vurdere ansøgerens egnethed.

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer, i hvilket omfang der skal ske avertering af ledige Boliger.

§5

Der ydes stiftelsens beboere bolig og adgang til de fælles goder, der efter bestyrelsens bestemmelse kan stilles til rådighed.

Stk. 2. Til dækning af de med stiftelsens drift forbundne udgifter betaler beboerne et boligbidrag, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder helt eller delvist fritage en beboer for boligbidrag. Under samme omstændigheder kan bestyrelsen yde en beboer tilskud til dennes leveomkostninger.

Stk. 3. Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om, at der ud over boligbidrag betales for boligens forsyning med elektricitet, vand,  varme og tilslutning til TV og bredbånd..

Stk. 4. Ved optagelse i stiftelsen betales et af bestyrelsen fastsat indskud.

§6.

Beboerne har pligt til at bo i stiftelsen og til at rette sig efter de gældende ordensforskrifter og de ordensmæssige anvisninger der meddeles dem af bestyrelsen, forstanderen eller andre på stiftelsens vegne.

Stk. 2. Beboerne har pligt til at behandle deres bolig forsvarligt og er ansvarlige for den skade, der ved uforsvarlige handlinger eller undladelser måtte påføres stiftelsens bygninger eller inventar.

Stk. 3. Andre end de i stiftelsen optagne personer må ikke have bopæl i de tildelte boliger.

§7.

Såfremt en beboer ikke længere opfylder betingelserne i § 3 for optagelse i stiftelsen, undlader at overholde vilkårene for opholdet, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen tilsidesættelse af bestyrelsens eller forstanderens forskrifter, eller i øvrigt er til væsentlig ulempe for stiftelsen eller de øvrige beboere, kan bestyrelsen med en måneds varsel til den 1. i en måned bestemme, at den pågældende skal fraflytte sin bolig.

Stk. 2. En beboer skal på samme måde fraflytte sin bolig, hvis legemlig eller psykisk sygdom eller svækkelse gør det uforsvarligt, at han forbliver boende i boligen. Kan den pågældende beboer forsvarligt bo i en anden bolig under stiftelsen, er beboeren forpligtet til at flytte til den således anviste bolig, hvis den pågældende ønsker at forblive i stiftelsen.

Stk. 3. En beboer, der ønsker at flytte til en anden bolig under stiftelsen med færre rum, er ved ledighed berettiget dertil.

Stk. 5. En beboer kan efter egen bestemmelse fraflytte stiftelsen med en måneds varsel til den 1. i en måned.

§ 8

Civilstyrelsen er  fondsmyndighed og i øvrigt højeste myndighed for stiftelsen.

Stk. 2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom og væsentlige byggearbejder på stiftelsens ejendomme samt andre ekstraordinære dispositioner skal godkendes af Civilstyrelsen.

§9.

Stiftelsen ledes af en bestyrelse bestående af statsforvaltningsdirektøren og biskoppen over Roskilde stift samt politidirektøren, borgmesteren og domprovsten i Roskilde.

De fødte medlemmer af bestyrelsen kan udpege 1-2 øvrige medlemmer, som har indsigt i stiftelsens forhold for en periode af op til 4 år.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, der udadtil kan tegne stiftelsen

Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, hvis beføjelser bestemmes af bestyrelsen. Beslutninger af væsentlig betydning for stiftelsen og godkendelse af årsregnskaber, tilkommer dog altid den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Bestyrelsen er ulønnet.

§ 10.

Stiftelsens daglige ledelse varetages af en forstander, der tillige fungerer som sekretær for bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Ansættelse af forstanderen skal godkendes ved kgl. resolution.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter forstanderens vederlag.

§ 11

Bestyrelsen ansætter og afskediger en eller flere portnere eller portnerpar. Arbejdsopgaver og aflønning fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Forstanderen kan antage og afskedige anden medhjælp. Ved ansættelser af varig karakter skal bestyrelsens godkendelse indhentes.

§ 12

I det omfang stiftelsens midler ikke er anbragt i fast ejendom, skal de anbringes i overensstemmelse med de i fondslovgivningen til enhver tid indeholdte bestemmelser.

§ 13

Stiftelsens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Stiftelsens regnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Stk. 3. Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret eller registreret revisor og indsendes inden 6 måneder til fondsregisteret.

§ 14

Med fradrag af henlæggelser efter stk. 2 skal årets overskud anvendes til fundatsmæssige formål. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af stiftelsens formål.

Stk. 2. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af stiftelsens formue.

§ 15

Denne fundats træder i kraft den 1. januar 2007. Samtidig ophæves stiftelsens fundats af 24. januar 1996.

Stk. 2. Regler fastsat af stiftelsens myndigheder i henhold til den hidtidige fundats forbliver i kraft, for så vidt de ikke strider mod nærværende fundats.

Stk. 3. De til klosteret knyttede legater skal fortsætte som hidtil.